Prohlášení o zpracování osobních údajů společností Amenit s.r.o.

Ve společnosti Amenit s.r.o. si plně uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a při jejich zpracování se řídíme příslušnými státními i evropskými nařízeními, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR).
Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek provozovaných společností Amenit s.r.o., jakož i o dalších případech zpracování osobních údajů naší společností.

 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s nákupem produktů a služeb
  1. V případě nákupu produktů a  služeb zpracováváme osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa.
  2. Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníka provádíme za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy (dodání produktu, poskytnutí služby) a také za účelem ochrany svých práv.
  3. Výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracováváme po dobu 10 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.
  4. V případě, kdy má být objednaný produkt doručován na adresu uvedenou v objednávce, poskytujeme osobní údaje zákazníka  (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailová adresa a adresa pro  doručení) také příslušnému přepravci.
  5. V případech, kdy je to nutné, jsme oprávněni předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování za účelem dodávky objednaného produktu (typicky licence k používání software).
  6. V závislosti na druhu zakoupeného produktu zasíláme našim zákazníkům důležité informace, které se jich mohou týkat, zejména informace o vypršení licencí, nabídky jejich prodloužení či rozšíření, ale i jiné informace, jejichž zasílání považujeme za  náš oprávněný zájem (například nabídky podobných či souvisejících produktů). Zasílání těchto informací lze kdykoliv odhlásit a to buď postupem uvedeným v příslušném e-mailu nebo vznesením požadavku na naši zákaznickou podporu či obchodní oddělení.

 2. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací
  1. Velmi si vážíme svých zákazníků a  proto provozujeme zákaznickou podporu, prostřednictvím které se na nás mohou nejen naši zákazníci obracet s dotazy a požadavky, a to telefonicky, e-mailem, či jakýmkoliv  jiným způsobem.
  2. Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků zpracováváme osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek  vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a  právem chráněných zájmů společnosti Amenit s.r.o.). Tyto údaje jsou nám poskytovány zcela dobrovolně a pro jejich zpracování není potřeba další souhlas.
  3. Pokud je prostřednictvím zákaznické podpory uplatněna reklamace výrobku, zpracováváme osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování je plnění smluvních a zákonných povinností, a proto nevyžaduje další souhlas. v  souvislosti s vyřizováním reklamací zpracováváme osobní údaje dále také pro  účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas se zpracováním. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti Amenit s.r.o. reklamaci vyřídit.
  4. V případech, kdy je to  nutné, jsme oprávněni předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a  výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace.

 3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s partnerským programem
  1. V rámci našeho webového  portálu www.antivirovecentrum.cz nabízíme členství v partnerském programu, ve kterém poskytujeme produkty a služby dalším prodejcům. V rámci této činnosti zpracováváme osobní údaje jak našich partnerů, tak i údaje o koncových uživatelích, pro které jsou dané produkty a  služby určeny. Tyto údaje zpracováváme za účelem tvorby nabídek, realizace objednávek či poskytování dalších služeb, přičemž je můžeme předávat z oprávněných důvodů také příslušným dodavatelům a výrobcům.
  2. Partnerům pravidelně zasíláme e-mailem informační Bulletin, jehož zasílání lze kdykoliv odhlásit.

 4. Zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem Školícího centra
  1. V případě zakoupení školení evidujeme kontaktní a fakturační údaje objednatele a to po dobu 10 let od uzavření kupní smlouvy.
  2. Pro účely evidence účasti a vydávání certifikátů zpracováváme také osobní údaje účastníků a v některých případech je předáváme i pořadateli školení (pokud jím není Amenit s.r.o.) nebo výrobci produktu (typicky za účelem vydání certifikátu). Podrobnosti upřesňujeme v podmínkách každého školení.
  3. Klientům školícího centra pak emailem, případně telefonicky, nabízíme podobná školení a akce, přičemž z tohoto informování je možné se kdykoliv odhlásit.

 5. Zpracování osobních údajů pro zasílání informačních emailů
  1. V případě zájmu návštěvníka o  zasílání informačních emailů či jiných obchodních sdělení zpracováváme osobní údaje za tímto účelem na základě souhlasu. Obsah e-mailu či sdělení může být personalizován dle poskytnutých údajů či dalších údajů, které zjistíme z chování na webových stránkách či v e-mailu.
  2. Osobní údaje za tímto  účelem zpracováváme až poté, co návštěvník udělí pomocí registračního formuláře dobrovolný souhlas.
  3. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme po dobu 10 let nebo do doby odvolání uděleného souhlasu.
  4. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný a může být kdykoli odvolán buďto postupem uvedeným v příslušném e-mailu nebo vznesením požadavku na naši zákaznickou podporu či obchodní oddělení.

 6. Zpracování protokolových souborů
  1. V rámci přístupů návštěvníků na  webové stránky si ukládáme některé informace do protokolových souborů za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy příslušné webové stránky.
  2. V protokolových souborech se mohou vyskytovat následující informace, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:
   • (1) webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku navštívil;
   • (2) IP-adresa;
   • (3) datum přístupu a doba přístupu;
   • (5) kód odpovědi http;
   • (6) přenášené skupiny dat;
   • (7) e-mailová adresa příjemce automaticky odeslaného e-mailu;
   • (8) údaj o prohlížeči a operačním systému počítače, z něhož návštěvník webovou stránku navštívil. 

 7. Použití souborů cookie a analýza webové stránky
  1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocování jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používáme na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prohlížečem lokálně v počítači návštěvníka.
  2. V  případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

 8. Google Analytics a Google Adwords
  1. K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používáme službu Google Analytics vyvinutou a provozovanou společností Google Inc. se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, Ca  94043, USa („Google“).
  2. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USa a tam podrobeny příslušné analýze. v důsledku anonymizace IP-adres, která je na našich webových stránkách nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USa  ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či  Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USa a teprve tam zkrácena  (anonymizována).
  3. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.
  4. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;
  5. V rámci služby Google Analytics  využíváme i související reklamní funkce, jako jsou přehledy zobrazení v  reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k  personalizaci reklamy a zlepšení jejího zacílení. Díky tomu pak může návštěvníkům webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co  možná nejzajímavější.
  6. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google.

 9. Další práva spojená s ochranou osobních údajů
  1. V případě, že zpracováváme osobní údaje návštěvníků webových stránek, osob volajících na zákaznickou linku, zákazníků či jiných osob v souladu s tímto prohlášením, náleží každému z nich:
   1. právo na informace o prováděném zpracování, 
   2. právo na přístup k jeho osobním údajům, které zpracováváme,
   3. právo na opravu jeho osobních údajů, které zpracováváme, 
   4. a další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, abychom provedli příslušnou opravu či doplnění osobních údajů dotčené osoby (a  to vč. případné blokace či likvidace jejích osobních údajů).
  2. Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společností Amenit s.r.o. či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na společnost Amenit s.r.o. jakýmikoliv  prostředky.

 

©1998-2021 Amenit s.r.o.
amenit@amenit.cz
556 706 203
222 360 250
Vzdálená podpora

Ochrana osobních údajů
  
Martin Kuška - Vedoucí projektů, jednatel

Martin Kuška
Vedoucí projektů, jednatel

"Podporovat vzdělání našich zaměstnanců je jednou z našich priorit..."
Kancelář:
Žerotínova 11
741 01 Nový Jičín

amenit@amenit.cz
556 706 203
222 360 250

NOVÝ JIČÍN
49°35'39.739"N, 18°0'41.9"E
24 
Sign In