Prohlášení o zpracování osobních údajů
společností Amenit s.r.o.

Ve společnosti Amenit s.r.o. si plně uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a při jejich zpracování se řídíme příslušnými státními i evropskými nařízeními, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR).

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek provozovaných společností Amenit s.r.o., jakož i o dalších případech zpracování osobních údajů naší společností.

 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s nákupem produktů a služeb
  1. V případě nákupu produktů a  služeb zpracováváme osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa.
  2. Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníka provádíme za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy (dodání produktu, poskytnutí služby) a také za účelem ochrany svých práv.
  3. Výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracováváme po dobu 10 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.
  4. V případě, kdy má být objednaný produkt doručován na adresu uvedenou v objednávce, poskytujeme osobní údaje zákazníka  (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailová adresa a adresa pro  doručení) také příslušnému přepravci.
  5. V případech, kdy je to nutné, jsme oprávněni předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování za účelem dodávky objednaného produktu (typicky licence k používání software).
  6. V závislosti na druhu zakoupeného produktu zasíláme našim zákazníkům důležité informace, které se jich mohou týkat, zejména informace o vypršení licencí, nabídky jejich prodloužení či rozšíření, ale i jiné informace, jejichž zasílání považujeme za  náš oprávněný zájem (například nabídky podobných či souvisejících produktů). Zasílání těchto informací lze kdykoliv odhlásit a to buď postupem uvedeným v příslušném e-mailu nebo vznesením požadavku na naši zákaznickou podporu či obchodní oddělení.

 2. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací
  1. Velmi si vážíme svých zákazníků a  proto provozujeme zákaznickou podporu, prostřednictvím které se na nás mohou nejen naši zákazníci obracet s dotazy a požadavky, a to telefonicky, e-mailem, či jakýmkoliv  jiným způsobem.
  2. Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků zpracováváme osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek  vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a  právem chráněných zájmů společnosti Amenit s.r.o.). Tyto údaje jsou nám poskytovány zcela dobrovolně a pro jejich zpracování není potřeba další souhlas.
  3. Pokud je prostřednictvím zákaznické podpory uplatněna reklamace výrobku, zpracováváme osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování je plnění smluvních a zákonných povinností, a proto nevyžaduje další souhlas. v  souvislosti s vyřizováním reklamací zpracováváme osobní údaje dále také pro  účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas se zpracováním. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti Amenit s.r.o. reklamaci vyřídit.
  4. V případech, kdy je to  nutné, jsme oprávněni předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a  výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace.

 3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s partnerským programem
  1. V rámci našeho webového  portálu www.antivirovecentrum.cz nabízíme členství v partnerském programu, ve kterém poskytujeme produkty a služby dalším prodejcům. V rámci této činnosti zpracováváme osobní údaje jak našich partnerů, tak i údaje o koncových uživatelích, pro které jsou dané produkty a  služby určeny. Tyto údaje zpracováváme za účelem tvorby nabídek, realizace objednávek či poskytování dalších služeb, přičemž je můžeme předávat z oprávněných důvodů také příslušným dodavatelům a výrobcům.
  2. Partnerům pravidelně zasíláme e-mailem informační Bulletin, jehož zasílání lze kdykoliv odhlásit.

 4. Zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem Školícího centra
  1. V případě zakoupení školení evidujeme kontaktní a fakturační údaje objednatele a to po dobu 10 let od uzavření kupní smlouvy.
  2. Pro účely evidence účasti a vydávání certifikátů zpracováváme také osobní údaje účastníků a v některých případech je předáváme i pořadateli školení (pokud jím není Amenit s.r.o.) nebo výrobci produktu (typicky za účelem vydání certifikátu). Podrobnosti upřesňujeme v podmínkách každého školení.
  3. Klientům školícího centra pak emailem, případně telefonicky, nabízíme podobná školení a akce, přičemž z tohoto informování je možné se kdykoliv odhlásit.

 5. Zpracování osobních údajů pro zasílání informačních emailů
  1. V případě zájmu návštěvníka o  zasílání informačních emailů či jiných obchodních sdělení zpracováváme osobní údaje za tímto účelem na základě souhlasu. Obsah e-mailu či sdělení může být personalizován dle poskytnutých údajů či dalších údajů, které zjistíme z chování na webových stránkách či v e-mailu.
  2. Osobní údaje za tímto  účelem zpracováváme až poté, co návštěvník udělí pomocí registračního formuláře dobrovolný souhlas.
  3. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme po dobu 10 let nebo do doby odvolání uděleného souhlasu.
  4. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný a může být kdykoli odvolán buďto postupem uvedeným v příslušném e-mailu nebo vznesením požadavku na naši zákaznickou podporu či obchodní oddělení.

 6. Zpracování protokolových souborů
  1. V rámci přístupů návštěvníků na  webové stránky si ukládáme některé informace do protokolových souborů za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy příslušné webové stránky.
  2. V protokolových souborech se mohou vyskytovat následující informace, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:
   • (1) webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku navštívil;
   • (2) IP-adresa;
   • (3) datum přístupu a doba přístupu;
   • (5) kód odpovědi http;
   • (6) přenášené skupiny dat;
   • (7) e-mailová adresa příjemce automaticky odeslaného e-mailu;
   • (8) údaj o prohlížeči a operačním systému počítače, z něhož návštěvník webovou stránku navštívil. 

 7. Použití souborů cookie a analýza webové stránky
  1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocování jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používáme na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prohlížečem lokálně v počítači návštěvníka.
  2. V  případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

 8. Google Analytics a Google Adwords
  1. K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používáme službu Google Analytics vyvinutou a provozovanou společností Google Inc. se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, Ca  94043, USa („Google“).
  2. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USa a tam podrobeny příslušné analýze. v důsledku anonymizace IP-adres, která je na našich webových stránkách nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USa  ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či  Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USa a teprve tam zkrácena  (anonymizována).
  3. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.
  4. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;
  5. V rámci služby Google Analytics  využíváme i související reklamní funkce, jako jsou přehledy zobrazení v  reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k  personalizaci reklamy a zlepšení jejího zacílení. Díky tomu pak může návštěvníkům webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co  možná nejzajímavější.
  6. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google.

 9. Další práva spojená s ochranou osobních údajů
  1. V případě, že zpracováváme osobní údaje návštěvníků webových stránek, osob volajících na zákaznickou linku, zákazníků či jiných osob v souladu s tímto prohlášením, náleží každému z nich:
   1. právo na informace o prováděném zpracování, 
   2. právo na přístup k jeho osobním údajům, které zpracováváme,
   3. právo na opravu jeho osobních údajů, které zpracováváme, 
   4. a další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, abychom provedli příslušnou opravu či doplnění osobních údajů dotčené osoby (a  to vč. případné blokace či likvidace jejích osobních údajů).
  2. Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společností Amenit s.r.o. či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na společnost Amenit s.r.o. jakýmikoliv  prostředky.

Certifikáty a ocenění

SOPHOS Gold Partner 2024/2025
GFI Gold Partner 2024
Sophos Sales Fundamentals 2023 Update 2024
Sophos Sales Fundamentals 2023 Update 2024
Veeam Sales Professional 2024
Safetica Certified SaaS Specialist 2023
GFI LanGuard Certified Administrator 2023
GFI LanGuard Certified Administrator 2023
SOPHOS - Certified Sales Consultant 2023
Veeam Technical Sales Professional 2023
Veeam Sales Professional 2023
Acronis CyberFit Tech Associate Disaster recovery 2022
Acronis CyberFit Tech Foundation 2022
Acronis Sales Associate Backup 2022
Acronis Sales Fundamentals 2022
SOPHOS Firewall Partner 2022/2023
SOPHOS Gold Partner 2022/2023
Certified ESET Enterprise Inspector 2022
Sophos XG Firewall - Architect 2022
Sophos XG Firewall - Architect 2022
Sophos Certified Sales Consultant 2022
Sophos Certified Sales Consultant 2022
Sophos Sales Fundamentals Sales Consultant 2022
Eset Platinum Partner 2022
ESET Security Partner 2022
GFI MailEssentials 21 Training Level 200 2021
GFI MailEssentials 21 Training Level 100 2021
GFI Archiver Training Level 100 2021
GFI MailEssentials 21 Training Level 100 2021
GFI Gold Partner 2020
ESET Nejlepší partner v prodeji licencí s Cloud Sandboxem 2021
Sophos XG Firewall - Engineer 2021
Sophos XG Firewall - Engineer 2021
Kaspersky Gold Partner 2021
Veeam Sales Professional 2020
Veeam Sales Professional 2020
Veeam Sales Professional 2020
Veeam Technical Sales Professional 2020
MikroTik Certified Routing Engineer 2020
MikroTik Certified User Management Engineer 2020
Veeam Technical Sales Professional 2020
Veeam Technical Sales Professional 2020
Veeam Technical Sales Professional 2020
Kaspersky Sales Specialist 2020
Eset Secure Authentication 2020
Eset Endpoint Encryption 2020
Kaspersky Gold Partner 2020
GFI Gold Partner 2020
Eset pokročilá technická certifikace 2020
GFI vítězný partner roku 2019
ESET Pokročilá technická certifikace v7 2020
ESET Technická certifikace v7 2020
ESET Technická certifikace v7 2020
ESET Pokročilá technická certifikace v7 2020
ESET Pokročilá technická certifikace v7 2020
Veeam Silver Partner 2020
Microsoft Authorized Education Partner 2019
Sophos Sales Consultant 2019
Sophos Certified Sales Consultant 2019
GFI vítězný partner roku 2018
MikroTik Certified Network Associate 2018
Veeam Sales Professional 2018
ESET - nejlepší spolupráce s technickou podporou 2018
Microsoft Authorized Education Partner 2018
GFI Archiver Training (L-100) 2018
GFI Archiver Training (L-200) 2018
GFI MailEssentials 21 (L-100) 2018
GFI MailEssentials 21 (L-200) 2018
GFi vítězný partner roku 2017
SKLIK Prakticky 2017
Microsoft Authorized Education Reseller 2017
ESET Technická certifikace 2017
ESET Všeobecná certifikace 2017
ESET Technická certifikace 2017
ESET Všeobecná certifikace 2017
F-Secure Policy Manager and Client Security 2017
ESET Top Partner 2016
GFi vítězný partner roku 2016
Creative Cloud For Education 2016
Adobe code of conduct training 2016
Adobe EEA 1.5 2016
MikroTik MTCNA 2016
Adobe education 2016
Microsoft Authorized Education Reseller 2016
Chytrá marketingová strategie 2016
Google Digitální Garáž 2016
MikroTik MTCNA 2016
Bitdefender Certified Sales Specialist Business 2015
MikroTik MTCNA 2015
GFi MailEssentials 2015
GFi WebMonitor 2015
ESET Platinum Partner 2015
ESET Security Partner 2015
Microsoft Authorized Education Reseller 2015
Web Development Fundamentals 2015
GFi Certifikační školení 2015
GFi Certifikační školení 2015
BitDefender Gold Partner 2015
Bitdefender Certified Technical Specialist 2015
GFi LanGuard 2014
Bitdefender Certified Technical Specialist 2014
Bitdefender Certified Sales Specialist 2014
ESET Platinum Partner 2014
ESET Security Partner 2014
Kerio Connect Certified Technical Professional 2014
Kerio Operator Certified Technical Professional 2014
Kerio Operator Certified Technical Professional 2014
Microsoft Sales Specialist Small Business 2014
Microsoft Sales Specialist Server Platform 2014
Kerio Certified Sales Professional 2014
Kerio Connect Certified Technical Professional 2014
Microsoft Authorized Education Reseller 2014
Acronis Sales Professional 2014
ESET Top Partner 2013
Kaspersky Certified Professional 2013
Kaspersky Certified Professional 2013
Kaspersky Certified Professional 2013
Microsoft Sales Specialist Small Business 2013
Microsoft Sales Specialist Server Platform 2013
Kaspersky Sales Specialist 2013
Kaspersky Labs Solutions for customers 2013
Microsoft Authorized Education Reseller 2013
Microsoft Licenční školení 2013
Microsoft Licenční školení 2013
ESET Technická certifikace 2012
ESET Technická certifikace 2012
ESET Všeobecná certifikace 2012
Microsoft SharePoint Server 2010 Configuration 2012
SharePoint 2010 Application Development 2012
ESET Všeobecná certifikace 2012
ESET Technická certifikace 2012
ESET Všeobecná certifikace 2012
Microsoft Certified Technology Specialist SBS 2012
Microsoft Certified Technology Specialist 2012
Microsoft Authorized Education Reseller 2012
AVG GOLD Partner 2012
Avira Platinum Partner 2011
Avira online training 2011
Avira online training 2011
Avira online training 2011
Avira online training 2011
ESET TOP Partner 2011
Kerio Certified Partner 2011
Kerio Control Certified Sales Professional 2011
Kerio Connect Certified Sales Professional 2011
Kerio Control Certified Sales Professional 2011
Kerio Connect Certified Sales Professional 2011
Kerio Control Certified Sales Professional 2011
Kerio Connect Certified Sales Professional 2011
Microsoft Competency for Virtualization 2011
AVG Vzdálená správa 2011
F-Secure Policy Manager 2011
F-Secure Client Security Malware Protection 2011
F-Secure Client Security Network Protection 2011
Google Adwords Certifikát Inzerce ve vyhledávací siti 2011
ESET Technická certifikace 2010
Microsoft Authorized Education Reseller 2011
Innovaphone Authorised Salespartner 2011
ESET Všeobecná certifikace 2011
Microsoft Partner Silver Virtualization, Mobility 2011
ESET Partner Centrum 2011
ESET Platinum Partner 2011
Kaspersky GOLD Partner 2011
Kerio Certified Technical Professional 2010
OKI Certifikovaný prodejce 2010
Kerio Certified Technicial Professional 2010
Kerio Certified Technicial Professional 2010
ESET Největší prodejce v ČR za rok 2010
Kerio Certified Sales Professional 2010
Kerio Certified Sales Professional 2010
Kerio Certified Technical Professional 2010
Kerio Certified Technical Professional 2010
Kerio Certified Technical Professional 2010
Kerio Certified technical Professional 2010
Kerio Certified Technical Professional 2010
Kerio Certified Sales Professional 2010
Kerio Certified Sales Professional 2010
Kerio Certified Sales Professional 2010
ESET Technická certifikace 2010
ESET Všeobecná certifikace 2010
ESET Všeobecná certifikace 2010
ESET Všeobecná certifikace 2010
ESET Technická certifikace 2010
GFi Technická certifikace 2010
GFi Technická certifikace (L-200) 2010
Microsoft Certified Technology Specialist 2010
Microsoft System Center, Virtual Machine Manager 2010
Microsoft Windows Server Virtualization/Configuration 2010
Windows System Center Virtual Machine Manager 2010
Windows Server Virtualization Configuration 2010
Windows SBS 2008 Configuration 2010
GFi Obchodně technická certifikace
Kerio Skokan roku 2009
Microsoft Gold Partner 2010 - 2011
BitDefender Gold Partner 2009
Microsoft Certified Technology Specialist 2009
Microsoft Certified Technology Specialist 2009
Microsoft SharePoint, Application Development 2009
Kerio Certified Partner 2009 - 2011
GE Certificate of Training Asset MS 2009
Microsoft Certified Technology Specialist 2009
Microsoft .NET Framework, Web Applications 2009
Microsoft Technology Awards Finalist III. 2009
ESET Certifikovaný technik 2009
ESET Certifikovaný technik 2009
ESET Certifikovaný technik 2009
ESET Certifikovaný technik 2009
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows SBS Migrace a Upgrade 2009
Microsoft Windows SBS Migrace a Upgrade 2009
GFi Certifikace - prodej a podpora produktů 2009
GFi Technická certifikace 2009
Dell Partnerdirect 2009
GE Certificate of Training Asset MS 2009
GE Certificate of Training Asset MS 2009
GE Certificate of Training Asset MS 2009
Microsoft Certified Professional 2009
Microsoft ISV/Software Solutions Competency 2009
Microsoft Mobility Solutions Competency 2009
Microsoft Networking Infrastructure Solutions 2009
Microsoft Gold Partner 2009 - 2010
Microsoft Certified Technology Specialist 2009
Microsoft SharePoint Server 2007 Configuration
AVG administrator 2008
Trustport technické školení 2008
Microsoft Industry Awards Finalist I 2008
Microsoft Industry Awards Finalist II 2008
Symantec Sales Expert Mail Security 8300
Symantec Sales Expert Mail Security for SMTP 2008
ESET Platinum Partner 2006
Symantec Technical Specialist
GFi Technická certifikace 2008
Microsoft - Influencing digital communication 2008
Microsoft Gold Partner 2008 - 2009
ESET Platinum Partner 2007
Microsoft Certified Database Developer 2007
Microsoft Certified IT Professional 2007
Microsoft Certified Professional 2007
Microsoft Gold Partner 2007 - 2008
Microsoft Certified Professional 2006
Microsoft Certified Technology Specialist 2006
Microsoft Certified Professional 2006
Microsoft Deploying and Managing Solution for SBS 2006
Microsoft Certified Professional 2006
Microsoft Small Business Specialist 2006
Microsoft Certified Professional 2006
Microsoft marketing course 2006
Microsoft Gold Partner 2006 - 2007
Microsoft Certified Database Administrator 2005
Microsoft Certified Professional 2004
Microsoft SQL Server Course 1999
Microsoft Windows 1.0 1989